2,500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 2,500 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนวันป่าชายเลนโลก ณ พื้นที่ป่าชายเลนสวนสาธารณะสะพานหิน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 2,500 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563และวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนวันป่าชายเลนโลก ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดเป้าหมายปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 1,000 ไร่ภายในระยะเวลา 1 ปีโดยครั้งนี้ดำเนินการปลูกป่าจำนวน 20 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชายเลนสวนสาธารณะสะพานหินตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและป่า โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น

ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถามข้อมูลกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 – 3 ต่อ 5551 และขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Comments are closed.